Photo of the day

Bei Di Miao
Bei Di Miao

Festivals Dates

FYI… I am adding only a few a day as research needed to be done.

Listed below are dates of Anniversaries/birthdays/festival for chinese deities/gods.

Chinese temples that is devoted to these deities would usually organize a celebration on these dates.

If you worship any of the gods below, do remember to offer incense, fruits, flowers, chinese praying paper (gold paper / 金紙 / Jin Zhi / Kam Chi) along with paper clothing/uniform of the specific deities. Some would even fold these chinese praying papers to a shape of gold ingot (sycee) for offerings.

The dates below are in chinese lunar calendar.

正月 / 1st lunar month

初二日 / 2nd – Che Gong (Che Da Yuan Shuai) / 車公 (車大元帥)
初三日 / 3rd – Sun Zhen Ren Dan / 孫真人誕
初三日 / 3rd – Zhen Wu Da Di Dan / 真武大帝誕
初五日 / 5th – Cai Shen Dan / 财神誕 aka the God of Wealth ( Zhao Gongming / 趙公明 )
初六日 / 6th – Jiu Tian Xuan Nu Dan / 九天玄女誕
初六日 / 6th – Qing Shui Zu Shi Dan / 清水祖师誕
初八日 / 8th – Wu Dian Yan Luo Wang / 五殿閻羅王 aka the King of the Fifth Court of Hell
初九日 / 9th – Yu Huang Da Ti Dan / 玉皇大帝诞 aka Jade Emperor
初十日 / 10th – Di Zhu Gong Dan / 地主公誕
十三日 / 13th – Wen Xu Er Gong / 温许二公
十五日 / 15th – Pan Gu / 盘古
十五日 / 15th – Zhang Tian Shi (Zhang Dao Ling) / 張天師 (張道陵) aka Heavenly Master Zhang
十五日 / 15th – Jin Tian Niang Niang / 金天娘娘
十六日 / 16th – San Wang Gong / 三王公
廿四日 / 24th – Lei Du Guang Yao Da Di / 雷都光耀大帝 aka Emperor of Guang Yao

二月 / 2nd lunar month

初一日 / 1st – Yi Dian Qin Guang Wang / 一殿秦廣王 aka the King of the First Court of Hell
初二日 / 2nd – Ji Gong Huo Fo / 濟公活佛
初二日 / 2nd – Fu De Zheng Shen (Da Bo Gong) / 福德正神 (大伯公)
初三日 / 3rd – Wen Chang Di Jun / 文昌帝君
初八日 / 8th – San Dian Song Di Wang / 三殿宋帝王 aka the King of the Third Court of Hell
初十日 / 10th – Di Zhu Gong Dan / 地主公誕
十五日 / 15th – Tai Shang Lao Jun / 太上老君 (Lao Zi /老子)
十五日 / 15th – Jiu Tian Xuan Nu Niang Niang / 九天玄女娘娘
十六日 / 16th – Zhao Zi Long / 趙子龍
十八日 / 18th – Si Dian Wu Guan Wang / 四殿五官王 aka the King of the Fourth Court of Hell
十九日 / 19th – Guan Yin Pu Sa / 觀音菩薩
廿一日 / 21st – Pu Xian Pu Sa / 普賢菩薩
廿二日 / 22nd – Guang Ze Zun Wang / 廣澤尊王

三月 / 3rd lunar month

初一日 / 1st – Er Dian Chu Jiang Wang / 二殿楚江王 aka the King of the Second Court of Hell
初七日 / 7th – He Xian Gu / 何仙姑 aka a member of the Eight Immortals / 八仙
初八日 / 8th – Liu Dian Bian Cheng Wang / 六殿卞城王 aka the King of the Sixth Court of Hell
初十日 / 10th – Di Zhu Gong / 地主公
十二日 / 12th – Zhong Yang Wu Dao / 中央五道诞
十五日 / 15th – Bao Sheng Da Di / 保生大帝
十五日 / 15th – Zhao Gong Ming / 趙公明
十六日 / 16th – Zhun Ti Guan Yin / 準提觀音
十八日 / 18th – Liu Ren Xian Shi / 六壬仙師
十九日 / 19th – Tai Yang Xing Jun / 太陽星君
二十日 / 20th – Zhu Sheng Niang Niang / 注生娘娘 / Goddess of Fertility
廿三日 / 23rd – Goddess Tian Hou / Tian Hou Nian Nian / 天后娘娘 / Mazu / 媽祖
廿六日 / 26th – Gui Gu Zi / 鬼谷子 aka Gui Gu Xian Shi / 鬼谷先師 / Sage of Ghost Valley
廿七日 / 27th – Che Gong / 車公 aka Che Da Yuan Shuai / 車大元帥
廿七日 / 27th -Qi Dian Tai Shan Wang / 七殿泰山王 aka the King of Seventh Court of Hell
廿八日 / 28th – Cang Jie / 倉頡 aka Zhi Zi Xian Shi / 制字先師
廿八日 / 28th – Dong Yue Da Di / 東岳大帝
廿九日 / 29th – Tu Di Gong /土地公

四月 / 4th lunar month

初一日 / 1st – Ba Dian Du Shi Wang / 八殿都市王 aka the King of Eight Court of Hell
初四日 / 4th – Wen Shu Pu Sa / 文殊菩薩
初八日 / 8th – Jin Hua Fu Ren / 金花夫人 aka Song Zi Niang Niang / 送子娘娘
初八日 / 8th – Tam Gong / Tan Gong Ye / 譚公爺
初八日 / 8th – Jiu Dian Ping Deng Wang / 九殿平等王 aka The King of Ninth Court of Hell
初十日 / 10th – Di Zhu Gong / 地主公
十二日 / 12th – Su Fu Wang Ye / 蘇府王爺
十二日 / 12th – Feng Shen / 風神 aka The Wind God
十四日 / 14th – Lu Zu Xian Shi / 呂祖仙師 aka Lu Dong Pin / 呂洞賓, a member of the Eight Immortals / 八仙 之一
十五日 / 15th – Lord Buddha Birthday / 佛誕
十五日 / 15th – Han Zhong Li Xian Shi / 漢鍾離仙師 aka Zhong Li Quan / 鐘離權, a member of the Eight Immortals / 八仙 之一
十七日 / 17th – Jin Hua Fu Ren / 金花夫人 aka Jin Hua Fu Ren / 金花夫人
十七日 / 17th – Shi Dian Zhuan Lun Wang / 十殿轉輪王 aka the King of Tenth Court of Hell
十八日 / 18th – Hua Tuo Xing Shi / 華佗仙師
十八日 / 18th – Bei Ji Zi Wei Da Di / 北極紫微大帝
廿一日 / 21th – Tuo Ta Tian Wang Li Jing / 托塔天王李靖 aka The Heavenly Pagoda Bearer, Li Jing
廿五日 / 25th – Wu An Zun Wang / 武安尊王
廿八日 / 28th – Shen Nong Da Ti / 神農大帝 aka The Divine Farmer

五月 / 5th lunar month

初一日 / 1st – Nan Ji Chang Sheng Da Di / 南極長生大帝
初十日 / 10th – Di Zhu Gong / 地主公
十二日 / 12th – Bing Ling Gong / 炳靈公
十三日 / 13th – Guan Ping Tai Zi / 關平太子
十六日 / 16th – Ru Lai Fo Zu / 如來佛祖
十六日 / 16th – Zhang Tian Shi / 張天师 aka Heavenly Master Zhang Dao Ling
十七日 / 17th – Xiao Fu Wang Ye / 蕭府王爺

六月 / 6th lunar month

十一日 / 11th – Tian Du Yuan Shuai / 田都元帥
十二日 / 12th – Peng Zu / 彭祖
十五日 / 15th – Wang Ling Tian Jun / 王靈天君
廿四日 / 24th – Guan Di Sheng Jun / 關帝聖君 aka Lord Guan Di God of War
廿四日 / 24th – Lei Gong / 雷公 aka Thunder God
廿六日 / 26th – Er Lang Shen / 二郎神

七月 / 7th lunar month

初十日 / 10th – Tie Guai Li / 鐵拐李 aka a member of the Eight Immortals / 八仙 之一
十五日 / 15th – Di Zang Wang / 地藏王
十八日 / 18th – Wang Mu Niang Niang / 王母娘娘
二十日 / 20th – Miao Yin Xian Fei / 妙應仙妃 Aka Sheng Ma Xian Fei / 聖媽仙妃
廿二日 / 22nd – Cai Bo Xing Jun / 財帛星君

八月 / 8th lunar month

初三日 / 3rd – Bei Dou Xing Jun / 北斗星君
??? Cao Guo Jiu / 曹國舅

九月 / 9th lunar month

初一日 / 1st – Nan Dou Xing Jun / 南斗星君
初九日 / 9th – Dou Mu Xing Jun / 斗母星君
十五日 / 15th – Wu Fu San Wang Ye /吳府三王爺

十月 / 10th lunar month

?

十一月 / 11th lunar month

?

十二月 / 12th lunar month

?

My Time – my.72dragon.com – A web blog where i catalog chinese temples in malaysia.